gvari.ge

საქართველოს გვარები

ძიების შედეგები


რეზულტატები 1 - 2 სულ: 2 სადაც გვარი უდრის Hrzenjak

გვარის გავრცელების რუკა

 #  გვარი, სახელი    პიროვნების იდენტიფიკატორი   დაბადება/ნათლობა    ადგილმდებარეობა   ხე | შტო 
1
Hrzenjak, Branimir
I166  დაბ. Zagreb, Croatia  საერთო
2
Hrzenjak, Maria
I167    საერთო

გვარის გავრცელების რუკა