gvari.ge

საქართველოს გვარები

ძიების შედეგები


რეზულტატები 1 - 5 სულ: 5 სადაც გვარი უდრის კაციაშვილი

გვარის გავრცელების რუკა

 #  გვარი, სახელი    პიროვნების იდენტიფიკატორი   დაბადება/ნათლობა    ადგილმდებარეობა   ხე | შტო 
1
კაციაშვილი
I221    საერთო
2
კაციაშვილი
I222    საერთო
3
კაციაშვილი, თამარ
I207    საერთო
4
კაციაშვილი, ნინა
I093  დაბ. 1906 გომი, კასპი  საერთო
5
კაციაშვილი, სარდიონ
I224  დაბ. ქვემო გომი, კასპი  საერთო

გვარის გავრცელების რუკა