gvari.ge

საქართველოს გვარები

ძიების შედეგები


რეზულტატები 1 - 50 სულ: 51 სადაც გვარი უდრის აბულაძე

1 2 შემდეგი» | გვარის გავრცელების რუკა

 #  გვარი, სახელი    პიროვნების იდენტიფიკატორი   დაბადება/ნათლობა    ადგილმდებარეობა   ხე | შტო 
1
აბულაძე
I200    საერთო
2
აბულაძე, Guram
I083  დაბ. 1933 კავთისხევი  საერთო
3
აბულაძე, ალექსანდრე
I450    საერთო
4
აბულაძე, ანა
I071  დაბ. 1921 კავთისხევი  საერთო
5
აბულაძე, ანა "ანი"
I411    საერთო
6
აბულაძე, არკადი "გივი"
I265  დაბ. 1954  საერთო
7
აბულაძე, არჩილ
I415    საერთო
8
აბულაძე, გიორგი
I442    საერთო
9
აბულაძე, დავით
I402    საერთო
10
აბულაძე, დავით "დათუნა"
I414    საერთო
11
აბულაძე, დავით "დათუნა"
I448    საერთო
12
აბულაძე, დალი
I403    საერთო
13
აბულაძე, დონარი
I404    საერთო
14
აბულაძე, ეთერ
I080  დაბ. 1924 კავთისხევი  საერთო
15
აბულაძე, ელგუჯა "გუჯა"
I399    საერთო
16
აბულაძე, ელგუჯა "გუჯა"
I091    საერთო
17
აბულაძე, ელისაბედ "Liza"
I066  დაბ. 1900 კავთისხევი  საერთო
18
აბულაძე, ესტატე
I064  დაბ. 1870 კავთისხევი  საერთო
19
აბულაძე, ესტატე "ტატო"
I073  დაბ. 1927 კავთისხევი  საერთო
20
აბულაძე, ესტატე "ტატო"
I272  დაბ. 1981  საერთო
21
აბულაძე, თამაზ
I264  დაბ. 1949  საერთო
22
აბულაძე, თამაზ
I269    საერთო
23
აბულაძე, თამარ
I021  დაბ. 4 მარ 1904 კავთისხევი  საერთო
24
აბულაძე, თენგიზ
I267    საერთო
25
აბულაძე, თენგიზ "თეზა"
I273  დაბ. 1985  საერთო
26
აბულაძე, ივანე "ვანო"
I067  დაბ. 1906 კავთისხევი  საერთო
27
აბულაძე, ივანე
I397    საერთო
28
აბულაძე, ირაკლი
I072  დაბ. 1925 კავთისხევი  საერთო
29
აბულაძე, ირაკლი "ზუზუ"
I271  დაბ. 1982  საერთო
30
აბულაძე, ირაკლი
I449    საერთო
31
აბულაძე, ლალი
I276    საერთო
32
აბულაძე, ლევან
I090    საერთო
33
აბულაძე, ლევან
I412    საერთო
34
აბულაძე, ლია
I274    საერთო
35
აბულაძე, მაგული
I081    საერთო
36
აბულაძე, მალხაზ
I268    საერთო
37
აბულაძე, მარიამ
I400    საერთო
38
აბულაძე, მარიამ
I401    საერთო
39
აბულაძე, მარიამ
I408    საერთო
40
აბულაძე, მიხეილ "Mishiko"
I084    საერთო
41
აბულაძე, მიხეილ "მიხა"
I068  დაბ. 1900 კავთისხევი  საერთო
42
აბულაძე, ნიკოლოზ
I417    საერთო
43
აბულაძე, ნორა
I266  დაბ. 1928  საერთო
44
აბულაძე, პეტრე "პეტა"
I035  დაბ. 1890 კავთისხევი  საერთო
45
აბულაძე, სონია
I082    საერთო
46
აბულაძე, სოფიო "სოფო"
I410    საერთო
47
აბულაძე, ქეთევან "ქეთინო"
I277    საერთო
48
აბულაძე, შალვა "ალეკო"
I092  დაბ. 1936 კავთისხევი  საერთო
49
აბულაძე, შალვა
I407    საერთო
50
აბულაძე, შოთა
I089    საერთო

1 2 შემდეგი» | გვარის გავრცელების რუკა